Rico


Rasse: Shetlandpony

Ausbildung: Longenpony, Dressur E, Springen, Kutschpony